Tu jesteś: O projekcie » Planowane działania

Projekt ma charakter innowacyjny, testujący i jego realizacja przebiega w dwóch etapach.

I etap to ETAP PRZYGOTOWAWCZY, trwający 8 miesięcy (styczeń 2011 – sierpień 2011). W tym czasie podejmowane będą następujące działania:

a) Pogłębiona diagnoza oraz przeprowadzenie badań własnych, których celem jest  identyfikacja rzeczywistych potrzeb MŚP w zakresie stosowania strategii CSR,  analiza obszarów wdrażania  i upowszechniania inicjatyw CSR oraz standardów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa z regionu Dolnego Śląska. Więcej informacji znajduje się w zakładce BADANIA.

b) Tworzenie partnerstwa wewnątrz projektu –  projekt jest realizowany przez dwie organizacje pozarządowe oraz firmę prywatna z regionu wałbrzyskiego. Na początku realizacji projektu Partnerzy wspólnie wypracują metody współpracy, komunikacji i zakres kompetencji. Na spotkaniach partnerów określone zostaną również obszary działań i omówione zostaną kwestie związane z tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniające specyfikę regionu Dolnego Śląska. Więcej informacji o Partnerach znajduje się w zakładce O PROJEKCIE.

c) Kolejną fazą w tym etapie jest opracowanie wstępnej wersji narzędzia innowacyjnego- Regionalnego Programu Wsparcia CSR dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Dolnego Śląska oraz strategii wdrażania projektu. Stworzona strategia będzie zawierała szczegółowy opis i analizę kwestii wdrażania i stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu na Dolnym Śląsku przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej informacji znajduje się w zakładce REZULTATY.
Zadania realizowane w pierwszym etapie będą przebiegały z zachowaniem zasady empowerment. Powołana zostanie Rada Programowo-Konsultacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele sektora biznesu, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Więcej informacji znajduje się w zakładce RADA PROGRAMOWO - KONSULTACYJNA.


II etapem realizacji projektu jest ETAP WDRAŻANIA (wrzesień 2011 – grudzień 2012 r.). W tym czasie podejmowane będą następujące działania:

a) Faza tworzenia i testowania Regionalnego Programy Wsparcia CSR dla MŚP.W tym testowanie wypracowanych elementów programu: struktury Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych, budowanie wspólnej strategii rozwoju CSR dla małych i średnich firm, wypracowanie Karty Zasad Działań. Zostaną stworzone i poddane testom sieci tematyczne, które zajmą się konkretnymi zagadnieniami z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR wewnętrzny i zewnętrzny) z uwzględnieniem specyfiki regionalnej Dolnego Śląska i jego warunków społeczno – gospodarczych wpływających na potencjał i kondycje przedsiębiorstw. Powstanie Dolnośląska Akademia Menedżerów CSR- kompleksowy cykl edukacyjny realizowany w formie warsztatów tematycznych dla przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych W tej fazie zostanie również skonsultowany system przyznawania grantów dla przedsiębiorców współpracujących z sektorem pozarządowym.

b) Faza korygująca polegać będzie głównie na dopracowaniu i udoskonaleniu wstępnej wersji narzędzia po konsultacji z użytkownikami, ekspertami i praktykami, a także opracowaniu narzędzia finalnego już w ostatecznej wersji przeznaczonej do wdrażania w głównym nurcie polityki.

c) Ostatnia faza projektu jest poświęcona na działania  upowszechniające  oraz włączające wypracowane  narzędzia do głównego nurtu polityki (spotkania informacyjne, prowadzenie strony www, prezentacja produktu na targach organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, reklama w mediach, cykl spotkań mający na celu upowszechnianie produktu na Dolnym Śląsku). W tym czasie nasze wysiłki skupią się na dotarciu do jak największego grona potencjalnych użytkowników i odbiorców wypracowanego narzędzia oraz na dotarciu z informacją do decydentów politycznych kształtujących warunki rozwoju w regionie Dolnego Śląska. Będziemy docierać z informacją do przedstawicieli sektora biznesu, organizacji pozarządowych, ale i jednostek samorządu terytorialnego, sejmiku, posłów i senatorów z informacją o wypracowanych rozwiązaniach.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego