Tu jesteś: O projekcie » Badania

Cel badań

Przed przystąpieniem do realizacji projektu zostały przeanalizowane wyniki dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku oraz problemów, z jakimi się one borykają. W trakcie realizacji projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe badania, które przybliżą aspekt konieczności wdrożenia i zastosowania strategii CSR w MŚP, a także pozwolą na identyfikację obszarów wdrażania i upowszechniania inicjatyw CSR. W tym celu powołany zostanie Zespół Badawczy, którego zadaniem będzie: opracowanie koncepcji i narzędzi badawczych, ustalenie celów i metodologii badania, określenie działań naprawczych istotnych w procesie zarządzania ryzykiem, a także sporządzenie raportu końcowego z przebiegu badania.

Problematyka wdrażania koncepcji CSR na Dolnym Śląsku – mimo kilku akcyjnych i pionierskich inicjatyw prowadzonych przez różne podmioty – jest nadal tematem nowym i wymagającym zarówno upowszechniania, jak i wskazywania konkretnych możliwości do wdrożenia w praktykę biznesową. Jednak, aby te dwa kluczowe działania okazały się efektywne, niezbędne jest przeprowadzenie badań, które zdiagnozują sytuację, a także wskażą na potencjalne trendy rozwojowe uwzględniające specyfikę Dolnego Śląska. Taki jest cel główny badań planowanych w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.


Metodologia badania

Badanie składać się będzie z dwóch etapów i opierać na dwóch ogólnych metodologiach ankietowych. Najpierw zostanie przeprowadzone badanie polegające na kwerendzie danych zastanych w kontekście regionu Dolnego Śląska i MŚP, które następnie zostanie pogłębione dzięki badaniom ankietowym, w tym w szczególności poprzez przeprowadzenie wywiadów grupowych w formie badań fokusowych z udziałem ok. 50 przedstawicieli sektora biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Pierwszy etap badań (kwerenda danych zastanych) będzie polegał na dotarciu i twórczej refleksji dotyczącej wiedzy związanej z przedmiotem badań. W tym celu weryfikacji poddane zostaną informacje udostępniane publicznie, uwzględniające zarówno tradycyjne źródła wiedzy (publikacje), jak i nowe (Internet), odnoszące się do treści teoretyczno-modelowych (wiedza naukowa), jak i pragmatycznych (wiedza empiryczna).

Drugi etap postępowania (badania ankietowe) prowadzone będą z udziałem przedstawicieli sektora MŚP na Dolnym Śląsku. W tym celu opracowane zostanie narzędzie, które zostanie przekazane grupie badawczej.

Drugie badanie pogłębione (panel fokusowy) zostanie przeprowadzone z udziałem firm reprezentujących MŚP oraz organizacji pozarządowych działających na Dolnym Śląsku (grupa ok. 50 osób) i będzie miało na celu stwierdzenie, skodyfikowanie i przeanalizowanie przykładów „dobrych praktyk” we wdrażaniu CSR na Dolnym Śląsku.

Takie postępowanie umożliwi – po opracowaniu wniosków i sformułowaniu rekomendacji – na opracowanie innowacyjnego narzędzia oraz opracowanie strategii wdrażania koncepcji CSR uwzględniających zarówno stan i potrzeby kluczowych interesariuszy projektu, jak i specyfikę rozwoju regionalnego Dolnego Śląska.


Harmonogram

Harmonogram realizowanego badania w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” zostanie niebawem zamieszczony w pliku PDF do pobrania.


Rezultaty

Wyniki uzyskane dzięki przeprowadzeniu opisanego postępowania badawczego przyczynią się do opracowania narzędzia innowacyjnego oraz staną się  podstawą sformułowania założeń strategii wdrażania CSR dla sektora małych i średnich firm na Dolnym Śląsku.
Podsumowanie badania wraz z wnioskami i rekomendacjami znajda się w opracowanym raporcie.

Całość koncepcji badawczej znajduje się w pliku .pdf do pobrania:
Założenia badań dotyczących diagnozy stanu i perspektyw wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w sektorze MŚP na Dolnym Śląsku prowadzonych w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, Opracowanie: dr Aldona Wiktorska-Święcka

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu ankietowym znajduje się w pliku .pdf do pobrania:

Zaproszenie do wzięcia udziału w  badaniu ankietowym

Raport z badań sektora MŚP z zakresu znajomości koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i praktyki jej wdrażania ze szczególnym uwzględnieniem aspektu współpracy z organizacjami pozarządowymi znajduje się w pliku .pdf do pobrania:

Raport z badań sektora MŚP

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego