Tu jesteś: O projekcie » Rezultaty

Podjęte w trakcie realizacji projektu działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu przyczynią się do wzrostu zainteresowania zarówno samą tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i możliwością zarządzania organizacją biznesową stosując standardy zgodne z CSR wśród przedsiębiorców z regionu Dolnego Śląska W perspektywie długofalowej przyczyni się to do zwiększenia zaangażowania i zaufania MŚP do skuteczności koncepcji i konieczności wdrażania CSR, a także wzmocni współpracę małych i średnich firm z sektorem pozarządowym. Więcej o korzyściach stosowania i wdrażania  strategii społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach znajduje się w zakładce KORZYŚCI DLA MŚP.

W trakcie realizacji projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” w wyniku podejmowanych działań zostaną osiągnięte następujące rezultaty twarde i miękkie.


Rezultaty twarde

Do najważniejszych rezultatów twardych wypracowanych w wyniku realizacji działań projektowych należą :
1) powstanie Strategii Wdrażania Innowacyjnego Narzędzia – dokument powstanie w oparciu o przeprowadzoną analizę danych z regionu, przeprowadzone badania własne oraz w oparciu o opinie ekspertów, przedsiębiorców i praktyków uzyskane podczas konsultacji, spotkań i wywiadów. Wypracowany dokument będzie również zawierał analizę dotychczasowych rozwiązań wraz z opisem ich rezultatów.
2) powstanie Regionalnego Programu Wsparcia CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw – powstanie tego kompleksowego programu będzie wynikiem przeprowadzonych badan, konsultacji oraz fazy testowania zaproponowanych rozwiązań edukacyjnych i z zakresu zarządzania dla sektora małego i średniego biznesu z regionu Dolnego Śląska. Program powstanie w oparciu o konsultacje z członkami Rady programowo – Konsultacyjnej, w wyniku opracowania danych uzyskanych od respondentów biorących udział w badaniu. Ważnym elementem programu będzie również uwzględnienie elementu współpracy międzysektorowej. O elementach składających się na Regionalny Program można przeczytać w zakładce CEL i PLANOWANE DZIAŁANIA.
3) kolejnym ważnym elementem projektu jest stymulowanie współpracy międzysektorowej – organizacji pozarządowych z sektorem małych i średnich firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy, aby projekt przyczynił się do poprawy relacji tych dwóch sektorów oraz  zwiększył wiedzę i świadomość możliwości wzajemnej współpracy wśród przedstawicieli. Wspólny cykl edukacyjny oraz opracowany Program Małych Grantów mają się przyczynić nie tylko do zdobycia wiedzy i podniesienia kompetencji wśród przedstawicieli obu sektorów, ale również ma doprowadzić do powstania co najmniej 4 nieformalnych partnerstw międzysektorowych w regionie Dolnego Śląska. Więcej informacji o współpracy międzysektorowej znajduje się w zakładce WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA.


Rezultaty miękkie


Wśród uczestników projektu wzrośnie świadomość w zakresie znaczenia strategii CSR, wzrośnie motywacja do działań zgodnych z zasadami koncepcji odpowiedzialnego biznesu, a także zwiększy się poziom wiedzy z zakresu elastycznych form zatrudnienia, zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzaniem zasobami ludzkimi w myśl zasad o równości szans kobiet i mężczyzn na Dolnym Śląsku. Przedstawiciele obu sektorów będą mogli uzyskać rzetelna i profesjonalna wiedze z zakresu zarządzania w oparciu o stosowanie zasady  CSR w swojej firmie i/lub organizacji, co pozwoli im na bardziej efektywne i konkurencyjne zarządzanie zarówno zasobami ludzkimi, jak i finansowymi swoich przedsiębiorstw/organizacji.

 

Cykl edukacyjny - podręcznik dla trenera do pobrania w formacie .doc i pdf:

Moduł I:

Podręcznik trenera - moduł I

Podręcznik trenera - moduł I

Moduł II:

Podręcznik trenera - moduł II

Podręcznik trenera - moduł II

Moduł III:

Podręcznik trenera - moduł III

Podręcznik trenera - moduł III

Cykl edukacyjny - podręcznik dla uczestnika do pobrania w formacie .doc i .pdf:

Moduł I:

Podręcznik dla uczestnika - moduł I

Podręcznik dla uczestnika - moduł I

Moduł II:

Podręcznik dla uczestnika - moduł II

Podręcznik dla uczestnika - moduł II

Moduł III:

Podręcznik dla uczestnika - moduł III

Podręcznik dla uczestnika - moduł III

 

 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego