Tu jesteś: Baza wiedzy o CSR » Narzędzia CSR

Przedsiębiorstwa prowadzące społecznie odpowiedzialny biznes stosują wiele różnych narzędzi CSR – w zależności od kultury organizacji i jej profilu działalności. Jednak do najczęściej spotykanych narzędzi należą:

- Kampanie społeczne – są to działania zorientowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy odniesienia, podczas których jako nośnik komunikatu wykorzystuje się media;

- Marketing zaangażowany społecznie (Cause Related Marketing, CRM, marketing społeczny) – polega na działalności przedsiębiorstwa, w której uwzględnia się zarówno cele biznesowe, jak i potrzeby społeczne;

- Programy etyczne dla pracowników – są to działania, których celem jest integrowanie pracowników wokół wspólnych wartości organizacji. Można tu wymienić między innymi szkolenia, premie, nagrody czy promocje;

- Wolontariat pracowniczy – polegający na włączeniu indywidualnego zaangażowania pracowników w działania na rzecz inicjatyw społecznych w ramach pracy w firmie (aktywność pracowników lub datki materialne, praca na rzecz wybranej organizacji);

- Eko-znakowanie i znakowanie społeczne – polega na umieszczaniu na opakowaniach produktów oznakowań z informacją o działalności proekologicznej lub prospołecznej;

- Systemy zarządzania – m.in. Quality Management System – ISO 9000 i ISO 14000, Social Accontability System (SA 8000) oraz Sustainbility and CSR Reporting: Global Reporting Initiative (GRI) czy Worlds Bank's Good Practice Manual on Effective Public Consultation;

- Raporty społeczne – są to publikacje, których celem jest przedstawienie strategii firmy, a także podsumowanie jej działalności zawierające analizę oddziaływania społecznego, ekonomicznego i ekologicznego;

- Inwestycje społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investment – SRI) – są to np. inwestycje w oparciu o zasady etyczne oraz inwestycje dotyczące zaangażowania się firmy w różne programy CSR;

- Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw – zasady zrównoważonego rozwoju powinno się wdrażać do każdego ogniwa w łańcuchu dostaw;

- Inwestycje w ekologię – a więc inwestowanie w rozwiązania, które zminimalizują negatywny wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne;

- Nadzór korporacyjny – mechanizm stosowany w celu kontrolowania i koordynowania zachowań udziałowców, którzy współpracują z kadrą zarządzającą dla większej efektywności realizowanych przez firmę zadań.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego