Tu jesteś: Aktualności
Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych zaproszona do doradztwa w Ministerstwie Gospodarki

2013-04-23

Przedstawiciele Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych zostali zaproszeni do prestiżowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół jest organem pomocniczym Premiera RP, zajmującym się promocją koncepcji Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) i koordynacją prac administracji, przedsiębiorstw i partnerów społecznych.

Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych jest jedną z najdynamiczniejszych instytucji w regionie. Powstała w grudniu 2012 roku, jako inicjatywa przedsiębiorców, związków pracodawców i organizacji pozarządowych zainteresowanych promocją i wdrażaniem koncepcji CSR na Dolnym Śląsku. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to dla członków Federacji przede wszystkim innowacyjna strategia zarządzania, zakładająca że przedsiębiorstwo powinno kreować zysk równocześnie z budową wartości dodanej dla otoczenia. Federacja dąży do osiągnięcia tego celu dzięki silnemu zapleczu merytorycznemu oraz oparciu na dużej grupie reprezentowanych firm i organizacji pozarządowych. Cechy te zostały podkreślone również w zaproszeniu wystosowanym przez Ministerstwo Gospodarki.


Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powstał w 2009 roku. W jego skład wchodzą specjaliści z największych instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się CSR w Polsce. Do jego zadań należy o przygotowywanie rekomendacji dla administracji rządowej, związanych z promocją i wprowadzaniem w życie zasad CSR. Najważniejszym wynikiem prac Zespołu jest przyjęcie zestawu rekomendacji dotyczących tworzenia warunków dla rozwoju CSR w Polsce. Jest on także polem do wymiany doświadczeń i kontaktów.


Jak mówi członkini zarządu DFPSO Maria Mika – Dla Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych to ogromne wyróżnienie móc uczestniczyć w Zespole osób z tak ogromnym doświadczeniem. Wyróżnienie i duża odpowiedzialność. Będziemy decydować o kierunkach rozwoju CSR, o działaniach dotyczących wdrażania zasad Społecznej Odpowiedzialności. Chcemy aby udział w tym przedsięwzięciu był początkiem dyskusji nad możliwościami rozwoju koncepcji CSR w Polsce i rozwiązań na rzecz zwiększenia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej polskiej gospodarki”. Władze Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych deklarują, że organizacja będzie promować i przekonywać do koncepcji CSR zarówno polityków, samorządowców jak i mieszkańców Dolnego Śląska. Jednocześnie będą wspierać przedsiębiorstwa i organizacje członkowskie we wdrażaniu koncepcji CSR.


Federacja w swoich najbliższych planach ma organizację panelu dyskusyjnego, który odbędzie się 26 maja br. w Hali Stulecia pt.: „Czy biznes powinien być społecznie odpowiedzialny?”. Wezmą w nim udział przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Panel odbędzie się w ramach Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2013.


W razie ewentualnych pytań zapraszam do kontaktu z:

Dorotą Składzień – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych
tel. 601 788 865, e-mail: dorota.skladzien@dfpso.eu


Marią Miką - Członkiem Zarządu Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych.
tel. 602 376 974, e-mail: maria.mika@dfpso.eu

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego