Tu jesteś: Strefa uczestnika » Korzyści dla NGO

Za jeden z celów naszego projektu postawiliśmy sobie wsparcie organizacji  pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w nawiązaniu współpracy z sektorem biznesu w kontekście działań społecznie odpowiedzialnych. Wśród korzyści jakie mogą osiągnąć organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego wymienić należy:
- Wiarygodny wizerunek w środowisku
- Dostęp do wiedzy z zakresu kultury i zarządzania korporacją
- Rozwój ekonomiczny
- Zwiększenie zakresu i jakości świadczonych przez organizację usług
- Nagłośnienie i szersze rozwiązywanie problemów społecznych
- Stymulacja rozwoju gospodarczego regionu przez ożywienie kulturalne, podniesienie poziomu edukacji i życia lokalnej społeczności przy jednoczesnym wzroście zainteresowania na produkty lokalnej firmy
- Edukacja w zakresie wspólnego podejmowania decyzji i współodpowiedzialności.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego