Tu jesteś: O projekcie » Cel

Celem projektu jest stworzenie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań programowych i edukacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku w zakresie zastosowania idei oraz technik zarządzania zgodnie z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia edukacyjnego zarówno przedstawicieli sektora małego i średniego biznesu, jak i środowiska pozarządowego w obszarze współpracy międzysektorowej z wykorzystaniem nowych narzędzi z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu z regionu Dolnego Śląska. Jednym z ważniejszych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu jest dialog i budowanie relacji firmy z otoczeniem społecznym, w którym funkcjonuje. Projekt ma przyczynić się do tworzenia dobrych i partnerskich relacji między dwoma, ważnymi dla rozwoju społeczności lokalnej i całego regionu partnerami – pozarządowego i biznesowego.

Projekt skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z regionu Dolnego Śląska. Dwusektorowe partnerstwo w procesie realizacji projektu ma również przyczynić się do zwiększenia ilości oraz podniesienia jakości zawieranych partnerstw międzysektorowych na rzecz rozpowszechniania i zastosowania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).  Nasze działania są adresowane do małych i średnich firm, ponieważ to właśnie ich rozwój i kondycja są ważnymi czynnikami w skali regionu i lokalnie. Ich rozwój, konkurencyjność oraz jakość funkcjonowania jako organizacji biznesowych są ważnym czynnikiem kształtującymi relacje i warunki rozwoju w społeczności lokalnej. Projekt ma się przyczyniać do tworzenia lepszych warunków dla rozwoju współpracy międzysektorowej w myśl zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

 

Innowacyjny charakter projektu

Innowacyjny charakter projektu przejawia się zarówno w grupie docelowej, do której działania są adresowane, jak i w zakresie tematyki i obszaru, którego dotyczy i w formie rozwiązań, jakie proponuje. Po raz pierwszy powstanie kompleksowe narzędzie edukacyjne - Regionalny Program Wsparcia CSR dla małych i średnich firm, jako narzędzie rozwoju, ze szczególnym naciskiem na model flexicurity (zintegrowana strategia elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy). Projekt ma charakter testujący, więc w dużej mierze nasze wysiłki koncentrują się na wypracowaniu i przetestowaniu proponowanego rozwiązania. Takie rozwiązanie powstanie z zachowaniem zasady empowerment, a więc z udziałem przedstawicieli sektora biznesu i środowiska pozarządowego. Naszym projektem chcemy odpowiedzieć na Wasze rzeczywiste potrzeby, problemy oraz pomóc wykorzystać Wasz potencjał i możliwości.

Na Regionalny Program Wsparcia CSR składają się następujące elementy:

- Program Małych Grantów adresowany do przedstawicieli dwóch sektorów – pozarządowego i biznesowego – zachęcający do podejmowania wspólnych inicjatyw.


- Element edukacyjny obecny w projekcie, w formie
Akademii Menadżerów CSR ma za zadanie podnieść kompetencje i umiejętności osób zatrudnionych w sektorze małych i średnich firm z zakresu możliwości wdrażania zarządzania
z zastosowaniem społecznej odpowiedzialności. Program ma pokazać, że CSR nie jest stworzony jedynie z myślą o dużych, bogatych i zagranicznych korporacjach, ale może i powinien być stosowany przez każdy biznes. Celem jest wypracowanie i przetestowanie narzędzi z zakresu zarządzania przeznaczonych dla sektora małego i średniego biznesu. Do programu edukacyjnego zostaną zaproszeni również przedstawiciele środowiska pozarządowego, aby ułatwiać podejmowanie międzysektorowej współpracy oraz zdobyć nowe umiejętności. Program ma również wspierać organizacje w podnoszeniu kompetencji i umiejętności współpracy z sektorem biznesu.


- Kolejnym innowacyjnym i ważnym elementem tworzonego Regionalnego Programu jest powołanie
Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych. Na obszarze Dolnego Śląska nie istnieje żadna organizacja, która zrzeszałaby przedstawicieli regionalnych przedsiębiorstw stosujących strategię społecznie odpowiedzialnego biznesu czy zapewniała wsparcie edukacyjne firmom z obszaru CSR czy współpracy międzysektorowej – sektora biznesu i organizacji pozarządowych. W projekcie zostanie utworzona Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych, w skład której wejdą zaangażowane w promowanie i wdrażanie strategii CSR przedsiębiorstwa z regionu Dolnego Śląska. Działalność DFPSO nie będzie ograniczała się jedynie do obszaru Dolnego Śląska – jej zadaniem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń z regionu i całego kraju. W ramach realizowanych działań chcemy integrować, konsolidować i wspierać środowisko przedsiębiorców zainteresowanych ideą CSR poprzez tworzenie reprezentacji i zrzeszanie w celu wypracowania wspólnego stanowiska, wymiany doświadczeń oraz tworzenie tzw. dobrych praktyk w tym obszarze.
 
Więcej informacji o działaniach i narzędziach znajduje się  w zakładce REZULTATY i PLANOWANE DZIAŁANIA.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego